1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 . Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " obchodné podmienky " ) spoločnosti  Viktor Navrátil, Novosady 552/8a, 78401 Litovel / IC:60942932 ( ďalej len " predávajúci " ) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods 1 zákona č 89 / 2012 Zb . , Občiansky zákonník ( ďalej len " občiansky zákonník " ) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len " kúpna zmluva " ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou ( ďalej len " kupujúci " ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.online-hodinky.sk ( ďalej len " webová stránka " ) , a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( ďalej len " webové rozhranie obchodu " ) .

1.2 . Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba , ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho , je právnickou osobou alebo osobou , ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania .

1.3 . Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve . Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok .

1.4 . Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku . Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku .

1.5 . Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať . Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok .2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1 . Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania . Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ( ďalej len " užívateľský účet " ) . v prípade , že to webové rozhranie obchodu umožňuje , môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu .

2.2 . Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje . Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať . Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne .

2.3 . Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu .

2.4 . Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám .

2.5 . Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet , a to najmä v prípade , keď kupujúci svoj ??užívateľský účet dlhšie ako dvanásť mesiacov nevyužíva , či v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane obchodných podmienok ) .

2.6 . Kupujúci berie na vedomie , že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho , popr . nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 . Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru . Ustanovenie § 1732 ods 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije .

3.2 . Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare , a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru . Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov . Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu . Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok .

3.3 . Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .

3.4 . Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

3.4.1 . objednávanom tovaru ( objednávaný tovar " vloží " kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu ) ,

3.4.2 . spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3 . informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .

3.5 . Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky kupujúci vložil , a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " Odoslať objednávku " . Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne . Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .

3.6 . Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne ??alebo telefonicky ) .

3.7 . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky ( akceptáciou ) , ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho .

3.8 . Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy . Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie , náklady na telefónne hovory ) si hradí kupujúci sám , pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby .4. CENA TOVARU a PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 . Celkovú kúpnu cenu , ktorá sa skladá z ceny tovaru , ceny dopravy a ceny platby , môže kupujúci uhradiť niekoľkými spôsobmi podľa svojej voľby . s ponúkanými druhmi a cenami dopravy rovnako ako s ponúkanými druhmi a cenami platieb sa môže kupujúci oboznámiť tu :

Dopravné v rámci Slovenská republiky :

- KURÝR DHL - ZADARMO ( pri tovare nad 90,-EUR )
- KURÝR DHL - 5,- EUR ( pri tovare do 90,-EUR)

4.2 . Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené výslovne inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru .

4.3 . Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu . Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 4.6 . obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovar vopred .

4.4 . V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru . v prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich dní od uzavretia kúpnej zmluvy .

4.5 . V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby . v prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho .

4.6 . Predávajúci je oprávnený , najmä v prípade , že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky ( článok 3.6 . ) , Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu . Ustanovenie § 2119 ods 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije .

4.7 . Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .

4.8 . Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty . Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho .5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 . Kupujúci berie na vedomie , že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka , nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru , ktorý podlieha rýchlej skaze , ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale , ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu , ak porušil ich pôvodný obal .

5.2 . Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 . alebo o iný prípad , keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť , má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade , že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete . Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok, ktorý je dostupný na webovej adrese. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho ( Klenotníctvo EVA , nám.Přemysla Otakara 785 , 78401 Litovel ) alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@online-hodinky.sk.


Formular o odstupenie od zmluvy


5.3 . V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 . obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich ( 14 ) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu , a to aj v tom prípade , keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou .

5.4 . V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 . obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich ( 14 ) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim , a to rovnakým spôsobom , akým je predávajúci od kupujúceho prijal . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom , ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr , ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže , že tovar podnikateľovi odoslal .

5.5 . Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7 . Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček , je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim , stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček .

5.8. V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v 14 dňoch sa na vás nevzťahuje.6. PREPRAVA a DODANIE TOVARU

6.1 . V prípade , že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho , nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy .

6.2 . Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní .

6.3 . V prípade , že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom , ako bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia .

6.4 . Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi . v prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať .

6.5 . Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho , ak sú predávajúcim vydané.7. PRÁVA z CHYBNEJ PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2 . Predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že tovar pri prevzatí nemá vady . Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že v čase, keď kupujúci tovar prevzal :

7.2.1 . má tovar vlastnosti , ktoré si strany dojednali , a ak chýba dojednania , má také vlastnosti , ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané ,

7.2.2 . sa tovar hodia na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa ,

7.2.3 . tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe , ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy ,

7.2.4 . je tovar v zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a

7.2.5 . tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov .

7.3 . Ustanovenia uvedené v článku 7.2 . obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá , na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním , u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia , ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo vyplýva ak to z povahy tovaru .

7.4 . Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia , má sa za to , že tovar bol chybný už pri prevzatí .

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6 . Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho .
8. ĎALŠIE PRÁVA a POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 . Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru .

8.2 . Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods 1 písm . e ) Občianskeho zákonníka .

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 . Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia . Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad . Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov . Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č 634/1992 Zb . , O ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov .

8.5 . Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka .
9. Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Viktor Navrátil, IČ 60942932, sídlom: Novosady 552, 78401 Litovel (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú: Adresa: Viktor Navrátil, nám. Přemysla Otakara 785, 78401 Litovel

    Email: info@hodinky-sperky.cz tel: 585342951

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávanie údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Inshop) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (účtovný)
zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk (heslá, antivírusový program) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (kancelária pripojená na PCO)

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmien

4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE a UKLADANIE COOKIES

10.1 . Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom , službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .

10.2 . Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv cookies na jeho počítač . v prípade , že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť , bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv cookies na počítač kupujúceho , môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať .

11. DORUČOVANIE

11.1 . Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke .


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 . Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .

12.2 . Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .

12.3 . Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .

12.4 . Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy .

12.5 . Kontaktné údaje predávajúceho : adresa pre doručovanie Klenotníctvo EVA , nám.Přemysla Otakara 785 , 78401 Litovel , adresa elektronickej poštyinfo@online-hodinky.sk, telefón +420 585 342 951.

V Litovli dňa 1. januára 2014

Tieto obchodné podmienky boli pripravené v súlade so vzorom poskytovaným Asociáciou pre elektronickú komerciu

Všetky predávané zlaté šperky majú rýdzosť 585/1000

Všetky predávané strieborné šperky majú rýdzosť 925/1000