záručná doba

Pre kupujúceho je záručná lehota 24 mesiacov , pokiaľ nie je v záručnom liste uvedená dlhšia . Záručná doba začína plynúť prevzatím doručeného tovaru kupujúcim . Záručná doba sa predlžuje o dobu , po ktorú bol výrobok v záručnej oprave . V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe začne záruka bežať znovu od prevzatia novej veci .

 

záručný list

Predávajúci poskytuje záruku písomnou formou ( záručný list ) . Ak to umožňuje povaha veci , postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje , ktoré musí obsahovať záručný list ( faktúra , ktorá je súčasťou každej zásielky ) . Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka , predávajúci stanoví podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste . Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko , názov alebo obchodné meno predávajúceho , IČO a sídlo spoločnosti .

 

Kontrola zásielky zákazníkom

Pri prevzatí zásielky je spotrebiteľovi , doporučené prekontrolovať stav zásielky . Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky , je spotrebiteľovi doporučené za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť , prípadne tovar neprevziať . Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie celej veci . Tým samozrejme nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predávajúceho .

 

uplatnenie reklamácie

Za všetkých okolností sa snažíme vyjsť v ústrety . V prípade , že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu , má právo na reklamáciu . Zašlite reklamovaný tovar ( pokiaľ možno vrátane kópie dodacieho listu , záručného listu , prípadne i sprievodného listu ) so stručným popisom vady na našu adresu .

 

Naša adresa pre uplatnenie reklamácie je : Klenotníctvo EVA , nám . Přemysla Otakara 785 , 78401 Litovel

 

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom , kedy spotrebiteľ právo uplatnil , čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje ; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie , vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania , prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie . Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy (záručný servisy ) . O prijatí reklamovaného tovaru bude spotrebiteľ informovaný e - mailom .

 

rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním . Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady , pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť . Na chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku , v rozpore s návodom na použitie sa záruka nevzťahuje .

 

Riešenie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom

Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť , má kupujúci spotrebiteľ právo , aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená , a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť . Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné , môže kupujúci požadovať výmenu veci , alebo ak sa týka vada len súčasti veci , výmenu tejto súčasti . Nie je takýto postup možný , môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť .

Ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu , aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady , má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť . Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu , ak ide síce o odstrániteľné vady , ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať . Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje , ak sa rovnaká chyba prejaví tretíkrát .

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci , má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť .

 

vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 - tich dní od jej uplatnenia . V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú novú bezchybnú vec , alebo môže od zmluvy odstúpiť . Výber medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi .